|
Załóż konto
Kontekst Monika Wielocha-Sieradzon
Wpisz minimum 3 znaki nazwy, kodu lub tagu by zacząć wyszukiwanie

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego działającego pod adresem www.mows.pl prowadzonego przez Sprzedawcę.

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta.

Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści.

§ 1. Informacje ogólne

1. Właścicielem marki MOWS jest firma "Kontekst Monika Wielocha-Sieradzon" z siedzibą w Skierdach, ul. Pawia 19, 05-101 Skierdy, NIP: 1132702863, REGON: 369694525

2. Do kontaktów z Klientami Sklepu udostępniamy mail: contact@mows.pl

§ 2. Definicje

Administrator danych osobowych, Sprzedawca - Kontekst Monika Wielocha-Sieradzon, adres siedziby firmy: ul. Pawia 19, 05-101 Skierdy, Polska, numer NIP: 1132702863, REGON: 369694525, zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=6774d6c6-a6b3-4847-8a48-01c6f4...

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje Zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Kupującego Formę dostawy ,

Dokument sprzedaży – rachunek potwierdzający sprzedaż, w formie faktury VAT,

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Forma płatności – sposób uiszczenia ceny za zamówiony Towar, wybrany przez Kupującego podczas składanego Zamówienia Towaru,

Forma dostawy – sposób dostarczenia zamówionego Towaru, wybrany przez Kupującego podczas składanego Zamówienia,

Formularz zamówienia - dostępny na stronie internetowej Sprzedawcy, kwestionariusz, za pomocą którego Kupujący dokonuje Zamówienia Towaru,

Informacja – informacja o Produkcie, znajdująca się przy zdjęciu Produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego Produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie korzysta ze Sklepu Internetowego, w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący Zamówienia, zakupów lub w inny sposób korzystający ze Sklepu Internetowego, w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,

Towar, Przedmiot umowy, Produkt, Usługa - rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być Przedmiotem Umowy sprzedaży.

Regulamin - niniejszy Regulamin wraz z załącznikami,

Sklep internetowy bądź Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.mows.pl, prowadzony przez firmę KONTEKST MONIKA WIELOCHA-SIERADZON, za którego pośrednictwem Kupujący może zamawiać i nabywać Towar lub Usługi,

Sprzedawca - jw. firma Kontekst Monika Wielocha-Sieradzon

Strona – Kupujący lub Sprzedawca, którzy łącznie nazywani są również „Stronami”,

Umowa sprzedaży, Umowa - Umowa sprzedaży Towaru, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego,

Zamówienie – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 3. Strony transakcji

1. Sprzedawca: Sklep internetowy działający pod nazwą i adresem MOWS - www.mows.pl, prowadzony jest przez firmę KONTEKST MONIKA WIELOCHA-SIERADZON, posługującą się do korespondencji elektronicznej adresem e-mail: CONTACT@MOWS.PL, która to firma w dalszej części Regulaminu oraz w poszczególnych dokumentach potwierdzających transakcje określana jest jako Sprzedawca.

2. Kupujący.

3. Do skutecznego złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy, niezbędne jest posiadanie przez Kupującego skrzynki poczty elektronicznej (e-mail).

4. Umowa sprzedaży zawierana jest między Kupującym a Sprzedawcą. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje poprzez przekazanie Kupującemu wraz z przesyłką rachunku potwierdzającego zakup Towaru (faktura VAT).

§ 4. Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym Regulaminem. Miejsce wydania Towaru znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w zakładce "Dostawa/Zwroty" oraz w Formularzu zamówienia na etapie wybierania sposobu dostawy.

3. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

4. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień Umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

a) potwierdzenia Zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: Zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od Umowy, informacji gdzie można znaleźć Regulamin sklepu wraz ze wzorami formularza odstąpienia od umowy oraz formularza reklamacji;

b) dołączenia do zrealizowanego Zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanego dowodu zakupu w formie faktury VAT.

5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z Umowy jaką zawarł z innym podmiotem świadczącym na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

6. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność́ działania Sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności Sklepu www.mows.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

7. Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

8. Kupujący zobowiązany jest do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnie przyjętymi zasadami netykiety.

9. Produkty MOWS nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 6 roku życia z uwagi na możliwość zadławienia się składowymi produktu (np. włóczką).

§ 5. Zamawianie Towaru / Zawarcie Umowy i realizacja

1. a) Sklep internetowy MOWS prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.mows.pl. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest zapoznanie się przez Kupującego z niniejszym Regulaminem i potwierdzenie tego faktu.

b) Zamówienia można składać 24 h na dobę przez 7 dni w tygodniu

2. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie MOWS są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia wybranego Towaru dokonuje się poprzez wypełnienie Formularza zamieszczonego na stronie internetowej.

3. Zamówienie Towaru następuje według następującego schematu:

a) Sprzedający prezentuje swój Towar lub Usługę wraz z Informacją o nim zamieszczając poszczególne artykuły/usługi na prowadzonej przez siebie stronie internetowej www.mows.pl ;

b) Kupujący mając do dyspozycji „koszyk”, kompletuje Zamówienie wybierając Towar (poszczególny artykuł) lub Usługi przez kliknięcie pola "DODAJ DO KOSZYKA" – znajdującego się pod poszczególnymi artykułami lub dostępnymi usługami;

c) po skompletowaniu całości Zamówienia, Kupujący uaktywnia Formularz zamówienia, w którym odznaczając odpowiednie pola, wybiera sposób dostawy zamówionego Towaru/Usługi oraz Formę płatności;

d) następnie Kupujący wypełnia Formularz zamówienia i składa Zamówienie poprzez wysłanie tego formularza do Sprzedawcy – klikając w odpowiednie pole w tym formularzu;

e) każdorazowo, bezpośrednio przed wysyłką Formularza zamówienia do Sprzedawcy, podawana jest Kupującemu łączna cena wszystkich wybranych Towarów (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów)/Usług oraz pełny koszt dostawy tych Towarów/Usług, realizowanej w wybranej przez Kupującego formie;

f) po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła, na podany przez Kupującego (w Formularzu zamówienia) adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, obejmujące wszystkie istotne elementy Zamówienia, takie jak numer Zamówienia, łączna cena Zamówienia (z wyszczególnieniem cen poszczególnych artykułów i ceny dostawy), Czas realizacji Zamówienia, forma i przybliżony termin dostawy.

4. Ceny wszystkich Towarów prezentowanych w Sklepie internetowym są cenami brutto (uwzględniają podatek od towarów i usług „VAT”), wyrażonymi w złotych polskich (PLN).

Wiążąca dla Stron transakcji jest cena poszczególnego artykułu uwidoczniona na stronie internetowej Sprzedawcy w momencie składania Zamówienia przez Kupującego.

Cena Towaru nie obejmuje kosztów jego dostawy, przy czym informacja o koszcie dostawy Towaru podawana jest przy składaniu Zamówienia.

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów i Usług, dostępnych w Sklepie internetowym oraz możliwość przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży. Zmiana cen Towarów i Usług nie dotyczy Towarów i Usług już zamówionych, których cena podana w chwili dokonywania Zamówienia Towaru/Usługi, jest dla Stron wiążąca.

6. Każdy kupujący może uzyskiwać specjalne zniżki oraz ulgi na dostępne w Sklepie internetowym Towary/Usługi. Zasady przyznawania zniżek i ulg określa i publikuje na stronie internetowej Sprzedawca.

7. Przy zakupie każdego Towaru/Usługi, wystawiany jest rachunek w formie faktury VAT. Rachunek dostarczany jest Kupującemu w formie papierowej razem z przesyłką zawierającą zamówiony Towar bądź drogą elektroniczną w przypadku zamówienia Usługi.

8. Do zawarcia przez Strony Umowy, dochodzi w chwili otrzymania przez Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę. Warunkiem przyjęcia i realizacji przez Sprzedawcę Zamówienia, jest prawidłowe i kompletne (w niezbędnym zakresie) wypełnienie przez Kupującego Formularza zamówienia.

9. Zamówienie nie zostanie przez Sprzedawcę przyjęte, jeżeli w Formularzu zamówienia Kupujący zamieści niekompletne lub niepełne dane, uniemożliwiające weryfikację Kupującego i należyte dostarczenie Towaru.

10. W przypadku braku możliwości kontaktu z Kupującym z uwagi na podanie błędnego adresu lub numeru telefonu, Zamówienie po 5 Dniach roboczych zostaje anulowane.

11. W przypadku rezygnacji z Zamówienia przez Kupującego należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

12. Złożenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie przez firmę KONTEKST MONIKA WIELOCHA-SIERADZON, danych osobowych zawartych w Zamówieniu, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

13. Wypełnienie i przesłanie przez Kupującego Formularza zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

14. Potwierdzenie przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia przy użyciu środka porozumiewania się na odległość (za pośrednictwem poczty elektronicznej) stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez Sprzedawcę i decyduje o chwili zawarcia Umowy (Umowa na odległość).

15. Specjalne warunki sprzedaży artykułów pochodzących z wyprzedaży i promocji dostępne są do wyczerpania zapasów lub puli danej promocji. Z powodu ograniczonej liczby bądź ilości artykułów objętych wyprzedażą lub promocją, Zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów lub puli promocji, nie będą realizowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Sprzedawcę (zamiast potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Sprzedawcy prześle Kupującemu stosowną informację). Wyprzedaże, promocje i inne specjalne warunki sprzedaży, dostępne jedynie w Sklepie internetowym www.mows.pl są specjalnie oznaczone. Szczegółowe zasady danej wyprzedaży lub promocji, każdorazowo uregulowane będą w regulaminie danej promocji. Liczba artykułów obejmowanych promocją jest ograniczona.

16. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty, a także w przypadku gdyby realizacja Zamówienia mogła narazić Sprzedawcę na odpowiedzialność administracyjną, cywilną lub karną lub grozić mu szkodą (w tym ujmą wizerunkową).

§ 6. Formy płatności

1. Kupującemu służy prawo wyboru Formy dostawy Towaru i Formy płatności za ten Towar wraz z dostawą. Kupujący dokonuje wyboru Formy płatności w Formularzu zamówienia.

2. Sprzedawca akceptuje następujące Formy płatności:

a) Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym Zamówienie realizowane będzie po wpłynięciu środków na poniższy rachunek bankowy Sprzedawcy:

KONTEKST MONIKA WIELOCHA-SIERADZON

BANK: Santander Polska S.A.

NR KONTA: 52 1090 2590 0000 0001 3616 8049

Dla Klientów zagranicznych:

KONTEKST MONIKA WIELOCHA-SIERADZON

KOD SWIFT (BIC): WBKPPLPP

NUMER IBAN: PL52109025900000000136168049

b) Płatności online

c) Płatność kartami płatniczymi:

- Visa

- MasterCard

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kanclerska 15, kod pocztowy: 60-327, KRS: 0000347935

4.Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

5. Po przyjęciu Zamówienia i wysłaniu do Kupującego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, Sprzedawca czeka 5 Dni roboczych na pozytywną autoryzację płatności od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź na wpłynięcie należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy. W wypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, Zamówienie zostaje automatycznie anulowane, a zaniechanie Kupującego poczytane jako odstąpienie od Umowy.

6. W terminie do trzech Dni roboczych od dnia uzyskania pozytywnej autoryzacji od operatora płatności elektronicznych oraz banku Kupującego, bądź od dnia wpłynięcia należności w pełnej wysokości na konto Sprzedawcy, Towar wraz z Dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT, zostaje wysłany na adres wskazany przez Kupującego w Formularzu zamówienia.

§ 7. Dostawa Towaru

1. Koszt, termin oraz sposób dostawy Towaru wynikają z wybranej przez Kupującego w Zamówieniu Formy dostawy.

2. Dostawy Towarów zamawianych w Sklepie internetowym www.mows.pl realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Sprzedawca oferuje dostarczenie zamówionego Towaru w następujących Formach dostawy:

a) dostawa na wskazany przez Kupującego adres za pośrednictwem poczty kurierskiej,

b) dostawa na wskazany przez Kupującego paczkomat za pośrednictwem operatora logistycznego InPost (na terenie Rzeczyspospolitej Polskiej)

4. Koszty dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pokrywane przez Kupującego wynoszą:

a) dostawa pocztą kurierską DPD - 15 zł;

b) dostawa pocztą kurierską DHL - 17 zł;

c) dostawa za pomocą operatora InPost (dostawa do paczkomatu) - 12 zł.

5. Ewentualne zamówienia oraz koszty dostawy Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej ustalane są indywidualnie i zależą od adresu oraz kraju Zamawiającego.

6. Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany w Formularzu zamówienia.

7. Koszt dostawy ponosi Kupujący. Koszt dostawy podawany jest przy składaniu Zamówienia.

8. Kupujący jest informowany o statusie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9. Odbiór Towaru od kuriera musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą odbioru Towaru, na Kupującego przechodzi prawo własności Towaru i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i korzystaniem z Towaru, w szczególności ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru.

10. Odbierając Towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu i czy jest zgodna z Zamówieniem.

11. Przy ewentualnych zamówieniach międzynarodowych należy brać pod uwagę przepisy celne obowiązujące w kraju Odbiorcy przesyłki, ponieważ MOWS nie może i nie będzie ponosić odpowiedzialności za podatki, opłaty, straty lub szkody będące wynikiem przetwarzania paczki za pośrednictwem tego systemu. Wszystkie paczki do Klienta wysyłane są z Polski. Może być konieczne uiszczenie dodatkowych opłat celnych lub podatków przez Odbiorcę w celu otrzymania paczki. Wysokość ewentualnej opłaty zależna jest od prawa i przepisów kraju zamieszkania Odbiorcy przesyłki. Poczta międzynarodowa może być przechowywana przez organy celne do 4 tygodni.

§ 8. Reklamacje

1. Nabywca może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące niezgodności Produktu z Umową sprzedaży.

2. Wszystkie Towary znajdujące się w ofercie Sklepu www.mows.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta.

3. W chwili odbioru Towaru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki.

4. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia)

5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).

6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, od dnia dostarczenia rzeczy Kupującemu będącemu Konsumentem.

7. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z Umową (posiada wadę) jeżeli:

a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca poinformował Kupującego;

c) nie nadaje się do celu, o którym Kupującego poinformował Sprzedawca przy zawarciu Umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

8. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;

c) żądać usunięcia wady - sposób naprawy Towaru określany indywidualnie;

Z uwagi na pojedynczo tworzone sztuki Produktów MOWS oraz brak możliwości technologicznej szablonowego tworzenia materiałów na krośnie przez Sprzedawcę oraz zmiennej dostępności identycznych włóczek używanych do tworzenia materiałów nie ma możliwości wymiany Produktu na identyczny wolny od wad. 

9. Sprzedawca jest zobowiązany usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego będącego Konsumentem.

10. W przypadku zawarcia Umowy z Kupującym będącym Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego (chwila odbioru Towaru).

11. Reklamacji nie podlegają: naturalne zużywanie się Towaru, uszkodzenia mechaniczne np. rozdarcia powstałe w wyniku użytkowania Towaru, uszkodzenia wynikłe ze złego dopasowania Towaru lub niewłaściwego użytkowania i prania/konserwacji, jak również wady jawne widoczne w momencie otrzymania paczki, a nie zgłoszone natychmiast po ich stwierdzeniu. Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z indywidualnie ustawionych parametrów monitora Klienta, nie stanowią podstawy do zwrotu Towarów.

13. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar (poszczególny artykuł) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu daną rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu (wada prawna).

14. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pomocą poczty elektronicznej na adres: contact@mows.pl z tytułem wiadomości "Reklamacja MOWS".

15. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko Nabywcy, adres do korespondencji, adres e-mail Nabywcy, datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację, potwierdzenie dokonania zakupu (faktura VAT lub potwierdzenia dokonania przelewu).

16. Klient zobowiązany jest na żądanie Usługodawcy do uzupełnienia lub udzielenia dodatkowych informacji, niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia Reklamacji.

17. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z Umową, należy go dostarczyć na wskazany przez Sprzedawcę adres.

18. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 Dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres email lub innym sposobem ustalonym z Klientem.

19. W przypadku uznania przez Usługodawcę reklamacji, należności związane z zawarciem Umowy oraz ewentualnym odesłaniem Produktu do Sprzedawcy, w zakresie w jakim Reklamacja została uwzględniona, zostaną zwrócone na rachunek bankowy Klienta w terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, wystosowania odpowiedniej komunikacji do Klienta o uznaniu reklamacji.

20. Zwrot należności następuje na rachunek bankowy klienta, z którego Klient dokonał płatności lub w inny sposób uzgodniony z Klientem. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

21. Ewentualny brak odpowiedzi Usługodawcy w sprawie reklamacji we wskazanym terminie 5 dni traktowany jest jako uznanie reklamacji.

22. Do odsyłanego Towaru należy dołączyć uzupełniony formularz reklamacji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. W formularzu należy określić, którą opcją Klient jest zainteresowany: naprawa Towaru, zwrot pieniędzy, obniżka ceny Produktu.

23. Kupujący będący Konsumentem, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany ust. 36, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, Kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę, Kupujący jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.

24. Kupujący będący Konsumentem może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe lub wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia roszczenia.

25. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Kupującego jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego będącego Konsumentem jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową wymaga nadmiernych kosztów.

26. W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

27. Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.

28. W przypadku Umów zawieranych z Kupującymi nie będącymi Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

29. W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych ustawą, przysługujących Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.

30. Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej rozpoczyna się od dnia w którym Kupujący będący Konsumentem dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w którym orzeczenie lub decyzja organu wydana w sporze podmiotem trzecim stała się prawomocna lub ostateczna.

31. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł Umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

32. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

33. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

34. Kupujący po terminie 14 dni od daty dostarczenia Produktu nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.

35. Powszechnie obowiązujące przepisy prawne regulujące instytucję rękojmi za wady znajdują się w ustawie z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny w art. 556 i następnych.

36. Adresem reklamacyjnym do dostarczania lub odsyłania reklamowanego Towaru jest: ul. Pawia 19, 05-101 Skierdy, Polska

§ 9. Odstąpienie od Umowy sprzedaży (zwrot Towaru)

1. Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu Sklepu internetowego, przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia zakupionego Towaru. Strony muszą jednak dokonać zwrotu tego co sobie nawzajem świadczyły w stanie niezmienionym. Towar musi wrócić do Sprzedawcy w stanie niezmienionym, bez śladów użytkowania oraz zdjętej metki. Opakowanie Towaru (pudełko, elementy opakowania jak np. bibuła) może nosić ślady naruszenia (zw z otwarciem przesyłki).

2. Do zachowania terminu 14 dni wystarczy wysłanie przed upływem tego terminu:

a) maila z informacją o zwrocie Produktu na adres: contact@mows.pl

b) wysłanie formularza zwrotu wraz ze zwracanym Produktem na adres: ul. Pawia 19, 05-101 Skierdy, Polska. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone również w innej formie – stosownie do przepisów ustawy o prawach Konsumenta.

3. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o zwrocie Produktu.

4. Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą przyjmowane.

5. W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.

6. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego będącego Konsumentem o odstąpieniu od Umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa Konsumenckiego.

7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący będący Konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego, do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Konsument odsyła rzeczy będące Przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt.

10. Sprzedawca zobowiązany jest do odbioru Towaru na swój koszt jeśli charakter Towaru nie pozwala na odesłanie go pocztą, pocztą kurierską lub za pomocą systemu paczkomatów.

11. Kupujący będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

12. W wypadku częściowego odstąpienia od Umowy, tj. odstąpienia dotyczącego poszczególnych artykułów dostarczonych zgodnie z Zamówieniem, regulacje powyższe stosuje się odpowiednio.

13. Towar powinien wrócić do Sprzedawcy w stanie niezmienionym.

§ 10. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkowników Sklepu MOWS prowadzonym przez firmę KONTEKST MONIKA WIELOCHA-SIERADZON będą przetwarzane przez Sprzedawcę, jako Administratora danych osobowych dla celów realizacji Umowy sprzedaży, jak również, pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika, w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Sprzedawcy.

2. Sprzedający zobowiązuje się̨ do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

3. Podanie przez Użytkownika swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy sprzedaży i właściwego jej udokumentowania jest obowiązkowe. W pozostałym zakresie uzależnione jest od zgody Kupującego na ich podanie. Kupujący podając przy składaniu Zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę̨ na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego Zamówienia i świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane – w niezbędnym i wymaganym zakresie – podmiotom trzecim, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą z Klientem Umową, m. in. podmiotom realizującym dostawy zamówionych Towarów.

5. Sprzedawca zapewnia Użytkownikom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych.

7. Poufne informacje dotyczące Użytkowników, w tym dane osobowe Użytkowników są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

9. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie strony internetowej serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników, analizowania efektywności portalu, przystosowywania go do potrzeb użytkowników oraz tworzenia statystyk. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony internetowej serwisu. Więcej informacji o plikach cookies znajduje się w zakładce Polityka prywatności.


§ 1

1.

Pos

tanowienia końcowe

1. Wszelkie prawa do Sklepu internetowego MOWS prowadzonego przez firmę KONTEKST MONIKA WIELOCHA-SIERADZON, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, strony internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów, zdjęć zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na stronie internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem i bądź za zgodą Sprzedawcy.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych dotyczących oferowanych Towarów, jak i Towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.

3. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego lub strony internetowej Sklepu przez Kupującego lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.

4. Informacje o Towarach zamieszczone na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego. Przedstawiona prezentacja w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez Administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Kupującego oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Kupującego.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

7. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym MOWS oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z Regulaminu przez Kupującego oraz zobowiązuje Kupującego do przestrzegania zawartych w nim zasad.

8. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

9. Sprzedawca zastrzega możliwość zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Jednakże w trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego. W przypadku możliwości zarejestrowania Kupującego na stronie internetowej Sprzedawcy, o zmianie Regulaminu zarejestrowany Kupujący zostanie poinformowany z 14-dniowym wyprzedzeniem. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym MOWS po upływie tego terminu oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających ze zmian Regulaminu. Zmieniony Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej Sklepu.

10. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie Konsumentami i korzystających ze Sklepu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwy miejscowo i rzeczowo.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

13. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane, gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

14. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce Regulamin Sklepu (https://mows.pl/s/regulamin).

15. Wzór formularza odstąpienia od Umowy, jak i wzór formularza reklamacji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

16. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.10.2021 r.

-----

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu Internetowego


W

ZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku odstąpienia od Umowy)

- Dane Przedsiębiorcy: KONTEKST MONIKA WIELOCHA-SIERADZON, z siedzibą: ul. Pawia 19, 05-101 Skierdy, Polska

wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, nr REGON 369694525, nr NIP 1132702863, e-mail: contact@mows.pl,

- Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących rzeczy*

- Data odbioru

- Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)

- Adres Konsumenta(-ów)

- Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesłany w wersji papierowej)

- Data

*niepotrzebne skreślić

-----

Załącznik nr 2 do Regulaminu Sklepu Internetowego


WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI


Dane klienta (imię, nazwisko, adres): ...................................................................................

Adres email (tylko do kontaktu w sprawie reklamacji): ..........................................................

Reklamowana rzecz to: .......................................................................................................

Klienta zapewnia, że rzecz została kupiona w tym Sklepie (kiedy): ..........................................

Dowód zakupu (np. faktura nr ...): ........................................................................................

Treść reklamacji klienta (na czym polegają wady rzeczy, kiedy i w jakich okolicznościach zostały stwierdzone): ..........................................................................................................

Życzenie klienta [a) naprawienie rzeczy, b) obniżenia ceny, c) zwrotu pieniędzy]:

...........................................................................................................................................

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca (firma Kontekst Monika Wielocha-Sieradzon z siedzibą w Skierdach, ul. Pawia 19, 05-101 Skierdy, Polska). Podane dane będą przetwarzane wyłącznie przez Sprzedawcę, w celu udzielenia odpowiedzi na reklamację, a dodatkowo jedynie w celach podatkowo-księgowych i dowodowych. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom. Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

Data: ...........................


-----

Załączniki graficzne:

Logo Przelewy24

Logo P24